Friday, January 11, 2013

வஞ்சமில்லா சுற்றமும் பஞ்சமில்லா வாழ்வும்
காரிருளில் மின்னல் கீற்றுபோல் 
கம்பத்தில் அவதரித்தானை

பிரஹலாதனை முன்னிட்டு
வையத்தில் அரக்கனை அழித்து
அவனியிலுள்ளோர் கடும் துயர் களைந்தானை 

அங்கு மிங்குமிலாது எங்கும் நிறைந்தானை 

அபயம் என்று வந்தவர்க்கு தன்னையே
தந்து அருள் செய்த ராமபிரானை

பவசாகரம் கடக்கும் உபாயம் காட்டும்
சாத்திரம் தந்த கண்ணனை  

அவதாரம் பல எடுத்து அவனியில் 
அடியார்களின் துயர் தீர்த்த அரங்கனை

இலக்குமியோடு உறையும் அழகிய சிங்கனை 


காலையில் கண நேரமாவது 
நெஞ்சத்தில் சிந்தை செய்வோர்

வஞ்சமில்லா சுற்றமும் 
பஞ்சமில்லா வாழ்வும் 
வாழும் காலமல்லாம் பெற்று 
மகிழ்ந்து வாழ்வார் இவ்வுலகில்

4 comments:

 1. வஞ்சமில்லா சுற்றமும்
  பஞ்சமில்லா வாழ்வும்
  //அருமை! படம் நெஞ்சில் நிறைந்தது!//
  நன்றி ஐயா!

  ReplyDelete
 2. Sridharan Ranganathan
  Dear Sir,

  Drawing / Photo is superb.

  I thought of asking about the sanctity behind drawing 9 hoods cobra on Lord Sri Lakshmi Narasimmha. Generally we see 5 hoods or 7 hoods only. Though Lord Sri Adhi Shesha has 1000 heads.

  This drawing also has 9 hoods, ( Lord Sri Lakshmi Narasimmha depicted above Lord Sun ).


  Pattabi Raman
  2:22 PM (15 hours ago)

  to Sridharan
  Dear Sir,

  Number 5 represents our five senses.
  If we fix our attention on the holy feet of the lord they wont trouble us.

  The GOD will stand on the five heads(5 heads represents 5 senses which trouble us) and hold its tail under its control and free us from troubles of samsaara. to those who have surrendered their self to him (anunyaas chinthayaanthomaam..yoga shemam vahaamyagam)

  (Baranyaasam is outward.It is symbolic only ).
  The individual soul should do it in his innermost heart.that alone will bear fruits.

  TRP


  Sridharan Ranganathan
  3:03 PM (14 hours ago)

  to me
  That is what has been generally said by Advaithikas.

  But, our ACHARYAS ( including immediately preceding Powndarikapuram Swami - ( i.e )Paravakotai Andavan Swamigal ) never said that you should realise Dehatma distinction ( or any innermost exercise ) to reach to lotus feet of Lord Srimannarayana. This Swami was considered tobe "AT PAR" with Paramacharyar by many impartial experts.

  A person need not even have the basic knowledge of separate existence of SOUL to undergo Paranyasam.

  The basic qualification for Paranyasam itself is "Lack of knowledge" and "Inability to take care of oneself spiritually". He can not do anything internally or by himself. Only outward performance is possible for him and it is adequate as clearly approved by our Acharyas with appropriate references.

  Therefore, Bagwan would never expect us to do anything by ourself ( that is why it is called Acharaya Nishtai unlike Swanishta which can be performed by Valiant SOULs like "Koyiyallam Swami" etc, ).

  In the present day scenario, many are propagating "Bagwan nama" chanting as the way to salvation. They go to extent of saying "Only one time utterance" of God's Name would lead to salvation.

  Evidence " Sri Bagwan Nama Rasothayam" by Swami "Sri Bagwan Nama Bothendral" ( 58th Swami of Kanchi Sanakara madam )

  Therefore, pls do not be yielded by sayings that something extraordinary needs to be done to reach the Lotus feet of " Lord Sriman Narayana" ( Moksha ) as it is against the RULINGS made by our GREAT Azhvars, Acharyas about the "Soulabya" of our GREAT LORD SRIMAN NARAYANA.


  Pattabi Raman
  4:26 PM (13 hours ago)

  ReplyDelete
  Replies
  1. to Sridharan
   Dear Sir   1why do you differentiate between advaithikas,vishitadvaidigas,dwaithaas. ?
   It is not at all necessary.
   Because you have taken birth in the family of a vaizhnavite
   you are attached to their ideals. that all

   whatever the sayings you follow follow it with utmost faith. to attain salvation. inthe path without any doubt. unless and untill you attain the knowledge in that field criticising other paths as inferior or superior are not correct .that is my humble opinion.

   After long years of mental struggle I have found out a way suitable for me and following it for the past 31 years.

   whatever I write in the blog are the thoughts bubble in my mind.and I give a write up for the thoughts.

   I am not a scholar or a pundit to go into the sayings of learned acharyas .

   Each swami will interpret saastras and explain things according to the knowledge obtained from their acharyaas.

   unless and until you are free from likes and dislikes.,unless and untill you accept whatever comes /offered by you is the gift of GOD only. whether it look like good or bad .you cannot attain salvation.
   Truth will be understood only when you are unbiased in your aproach.Approaching it with a predetermined set up will not bear fruits.

   Chanting of RAMA nama will purify you from all internal impurities and make your soul attached to him without your knowledge.

   Therefore, Bagawan would never expect us to do anything by ourself ( that is why it is called Acharaya Nishtai unlike Swanishta which can be performed by Valiant SOULs like "Koyiyallam Swami" etc, ).

   It is absurd to say bagavan would never expect us to do anything by ourself.Bagavan says do your duty alone. Dont expect fruits.you surrender your self to me.

   In the present day scenario, many are propagating "Bagwan nama" chanting as the way to salvation. They go to extent of saying "Only one time utterance" of God's Name would lead to salvation.
   The statement should be taken in the right perspective. It is to induce to people to chant divine name. Once he started chanting divine name he will evince interest in the course of time. They are doing selfless service among masses whereas our madaathipathis are only preaching and interpreting the sayings of the souls who have attained saalvation. to the people who are having some knowledge on saastras. Their service of Bajan groups should not be rediculed.
   There is no use of reading saatraas or hearing upanyaasams. throught the life without doing any saadhana..only saadhana alone with unshakeable faith will lead a person to understand the leelaas of GOD

   Evidence " Sri Bagwan Nama Rasothayam" by Swami "Sri Bagwan Nama Bothendral" ( 58th Swami of Kanchi Sanakara madam )

   Therefore, please do not be yielded by sayings that something extraordinary needs to be done to reach the Lotus feet of " Lord Sriman Narayana" ( Moksha ) as it is against the RULINGS made by our GREAT Azhvars, Acharyas about the "Soulabya" of our GREAT LORD SRIMAN NARAYANA.

   My writings are clear and it wont mislead any reader.All the aazwars are saying again and again to worship Lord narayana before you leave this body. That is what I am doing day and night.

   My humble request to you to follow your path which you have found out to be relied with utmost faith and attain saalvation. I also pray Lord Ram to bestow his blessings on you.

   TRP

   Delete
 3. Dear Sir,
  Thanks for the reply.

  It is indeed an expression of an
  highly Matured Spritual Seeker.

  Maybe it is .
  But it is not me as you think.
  I have a long way to go.

  GOD has taught me lessons in each
  and every moment of my life.
  and saved me from death, losses,
  criticism,redicule, cheating.,
  illness,accidents. miraculously.

  He has lifted me from depressions,
  lack of devotion. etc that crop up
  somes times in my life.

  GOD has given me a GURU who I understood him
  and he understood me .

  But the world around you
  is entirely indifferent deterrent,
  All are obessed with wealth,
  fame, ego, jealoucy ,hippocracy .

  GOD alone is true all others
  are attached to something.

  we need not hate them because of that.
  It is their way of life.we must stick on to our goal
  irrespective of the setbacks. Setbacks are often.
  But we should not lose hope. The GOD will lifts from
  the setbacks and keep the train moving.

  It is the divine RAMA nama that
  stood with me for several years.
  I dont think anything other than that.

  You are talking about the means.
  I am insisting the the truth that
  has to be achieved through means.


  A person can do Bhathi YOGA instead of
  Paranyasam if he has to do everything by himself.

  Unless and until we fully surrender ousselves to GOD we cannot be saved from the turmoils created by our mind and the people around us. Under all situation, we must stick to GOD and pray to him for his grace.

  By saying that Bagwan would expect you to do nothing means " After Prabhatthi " he is taking responsibility for the SOUL that has surrendered through an "Acharya". ( ie ) ALL the Karmas for this birth will sustain and rest is wiped out.

  we should not bother about karmas whether past ,present or futrue karmas. once you surrender yourself totally mentally whatever happens inside or outside ,it is his will. our mind should be on the GOD only during day in and day out. and during the nights.also .

  Even for Thirukachi Nambigal Kanchi Parrullan has said you need to Prabathi thru an Acharyan to attain Moksha. You did Visiri Kainkaryam and I spoke to you that's all. If you want Moksha, you need to do Prabathi.

  I know that .In ths world it is very difficult to find a SATGURU .
  we must leave the choice to GOD alone. If we cling to his feet he will show a real SATGURU who is our gateway to our soul. to GOD.

  Therefore, my humble opinion is to fulfil the wishes of Acharyas ( Madam or Muni ) by doing Samasryanam / Prabhathi and do daily Santhyavanthanam/ Bagwath Aarathanam etc., fully when you are having facilities and to the extent possible where you are not having facility.

  I am not against any norms..
  But I have chosen this path which GOD has shown me .
  and I am persuing with sincerity for the past 31 years.

  Do Bagwan Nama Chanting to attain "Sitha Sudhi" which will keep us in the divine path.

  It is the one and only path.

  Above all your reply was really informative and i really take it to my mind for implementation
  GOD has given me everything.He has given me even without asking anything. Such is the grace of GOD.

  My outporings are my experiences with GOD.

  TRP

  ReplyDelete